|
เขียนโดย admin

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ.รับรอง
๒   ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๓   ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากการกระทำความผิด หรือ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๔   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องนำมายื่นในวันสมัครมีดังนี้
๑   ใบสมัคร  จำนวน  ๑  ชุด
๒   สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน  ๒  ฉบับ
๓   สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ  จำนวน  ๒  ฉบับ
๔   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record)  ชั้นปริญญาตรี  จำนวน  ๒  ฉบับ
๕   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  ๒  ฉบับ
๖   สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อและ/หรือชื่อสกุล)
๗   ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น  ๑  สาขาเวชกรรม จำนวน  ๑  ฉบับ๘   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน ขนาด  ๑  นิ้วจำนวน ๓ รูป