หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการสำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน

ประวัติความเป็นมา

            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุกระดับ  สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2514  มีคำขวัญคือ "เปลวเทียนให้แสง  รามคำแหงให้ทาง"

            ในปี  พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยได้เริ่มเปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลายคณะวิชา  และคณะรัฐศาสตร์  ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  รัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2532  โดยรับรุ่นที่ 1 (พิเศษ) และรุ่นที่ 1 (ภาคธรรมดา) ในปีเดียวกันมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตไปแล้วจำนวนมาก ต่อมาในปี 2553 ได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็นรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

            ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีโอกาสเรียนร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  โดยการคาบเกี่ยวเชิงสหวิทยาการ คือ ศึกษาด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การบริหารและนโยบายสาธารณะรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการพัฒนาในระดับต่าง ๆ  มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีเป็นจำนวนมากในนานาวงการ และเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสังคมส่วนรวม  จึงได้เปิดโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน

รายละเอียดการรับสมัคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ...

อ่านรายละเอียด...

การเรียนการสอน

1. ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละกระบวนวิชา (block course system)

2. การเรียนมีทั้งในชั้นเรียนและนอก
สถานที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด


วิธีการคัดเลือก

1. พิจารณาจากใบสมัคร ว่าด้วยสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา...

อ่านรายละเอียด...
Phone:
0-2310-8483-89 ต่อ 140, 0-2310-8492,
09-4491-5465, 06-3624-5159
สำนักงานโครงการฯ  ห้องศิลปชีพ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.