|
เขียนโดย admin

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการชำระค่าธรรมเนียม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม ต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ  144,900  บาท  

 การชำระค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย 4 งวด

              งวดที่  1          39,900  บาท
              งวดที่  2          38,000  บาท
              งวดที่  3          33,000  บาท
              งวดที่  4          33,500  บาท