|
เขียนโดย admin

วิธีการคัดเลือก

1. พิจารณาจากใบสมัคร ว่าด้วยสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ ประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

2. จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ การมีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ วุฒิภาวะ การแสดงออก ในความพร้อมด้านอื่นๆ ที่จะสามารถศึกษา จนสำเร็จการศึกษาได้

3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาผลการคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะรับผู้ใดเข้าศึกษาหรือไม่