|
เขียนโดย admin

วัน เวลา และสถานที่เรียน 

วันเสาร์ เวลา 08:00–17:00น.  
วันอาทิตย์ เวลา 08:00–17:00น.  
ณ ห้องศิลปชีพ ชั้น 4
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง