|
เขียนโดย admin

คณะกรรมการอำนวยการ และบริหารโครงการฯ

ประธานกรรมการอำนวยการโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ

กรรมการบริหารโครงการฯ

ศาสตราจารย์จิรโชค  วีระสย

กรรมการบริหารโครงการฯ

รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี

กรรมการบริหารโครงการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช เงินคล้าย

กรรมการและเลขานุการบริหารโครงการฯ

อาจารย์เกสรี  พงษ์สังข์